Покана за представяне на оферти за изпълнение на доставка с предмет:доставка и монтаж на оборудване по проект „За по добро качество на живот на децата и младежите с увреждания“.

Покана оферта

Приложение 1 декларация

Техническа спецификация оборудване